HAKKIMIZDA

 • omega civata
 • omega civata
 • omega civata
 • omega civata

Tarihçemiz

1990 yılında faaliyetlerine başlayan ve 2003 yılında unvan değişikliğine giden firmamız, günümüzde Omega Civata A.Ş. ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Son teknoloji ekipmanlarıyla 10.000 metrekarelik yeni üretim tesislerinde uzmanlığını her geçen gün geliştirip büyütmektedir. 80 kişilik personeliyle yıllık 10.000 ton üretim kapasitesine ulaşarak soğuk şekillendirme yöntemiyle özel ve standart bağlantı elemanları üretimi yapmaktadır. Üretimini yaptığı ürünlerin başında civatalar, vidalar, özel parçalar, perçinler, pimler, burçlar ve saplamalar gibi bağlantı elemanları yer almaktadır.

Toplam üretiminin %60’ını özel imalat bağlantı elemanları oluşturmaktadır. Kameralı optik kontrol cihazlarının kontrolünde ürün kalitesi garantisi altına alınmaktadır. 2016 yılından beri otomotiv sektöründe sık kullanılan patentli Taptipe ürünlerinin lisanslı üreticisidir. Yurt içi ve yurt dışında sadece otomotiv değil, beyaz eşya, makine ve elektrik gibi birçok sektöre hizmet vermektedir. Omega Civata, Toplam Kalite Yönetim ilkesi ile çalışarak ürünlerini yurt dışında da kabul ettirmiş ve ihracatı ile ülkemizde döviz girdisi sağlamıştır. Gerekli kalite ve güvenlik belgelerine sahip olan firmamız, Avrupa ülkelerine yaptığı ihracatı devam ettirmektedir.

Minimum hata ve maksimum kalite anlayışıyla üretilen ürünlerinin arkasındaki en büyük güç, Omega Civata’nın dinamik ve üretken kadrosudur. Teknoloji, tecrübe ve kalite odaklı üretim anlayışı ile geniş kitlelere ulaşıp sektöründe öncü kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Background

POLİTİKALARIMIZ

 • ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

  ‘’Müşteri Odaklılık ve Verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı ve Tam Müşteri Memnuniyetini sürekli sağlamak ‘’ amacıyla;

  • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanabilir şartlarını ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek
  • Hizmetimizde ve ürünlerimizde yüksek kalite, düşük maliyet ve zamanında teslim koşullarını sağlamak
  • Ülkemizdeki yasal mevzuatlara uygunluğumuzu, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği risklerimizi sürekli olarak değerlendirip, minimum risk seviyesinde çalışabilmek için kendimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek
  • Tüm çalışanların motivasyonunu artırmak, her konuda katılımlarını sağlamak, niteliklerini artırmak için eğitmek
  • Müşteri odaklılık felsefesi ile müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılamak
  • Kalite konularındaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeler planlamak ve devreye almak
  • Tedarikçilerimizi kalite konularına ilişkin sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda teşvik etmek

  Firmamızın entegre (kalite-otomotiv kalite) yönetim sistemleri politikası olarak belirlenmiş ve ilgili tarafların incelemesine açılmıştır.

 • ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  OMEGA CIVATA yönetimi, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

  Bu doğrultuda OMEGA CIVATA tüm çevre faaliyetlerinde;
  • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçmeyi,
  • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı
  • Atıkların (katı, sıvı, gaz) kontrol altına alınmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini,
  • Çevre ile ilgili ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
  • Çalışanların çevre bilinçlerinin artırılması için eğitilmelerini,
  • Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları periyodik olarak değerlendirmeyi, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı
  • Tüm süreçler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını,
  • Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı, böylece çevresel riskleri minimize etmeyi taahhüt eder.

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  OMEGA CIVATA yönetimi olarak politikamız; insana dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değere dayanmaktadır. Öncelikli hedefimiz, tüm çalışanlarımız için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla bütün tedbirleri almak ve uygulamaları hayata geçirmektir.

  OMEGA CIVATA bu doğrultuda;
  • Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı ve etkin kullanımını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızı önemsemeyi, çalışan temsilcilerinin görüşlerini almayı,
  • İş sağlığı güvenliği bilinci ve kültürü oluşturarak alınan karar ve kurallara uyulmasını sağlamayı,
  • Risk Değerlendirmesi çalışmalarına dayalı proaktif önlemlerle iş kazası ve meslek hastalığı risklerini ortadan kaldırmayı, meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı, çalışanların, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini korumayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında kurum, kuruluş nezdinde örnek şirket olmayı,
  • Teknolojik gelişimleri takip ederek gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörmeyi,
  • İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili, ülkemizde yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder.

 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

  OMEGA CIVATA olarak hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla ISO10002 Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olarak;
  İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, açık, şeffaf ve güven veren, bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyerek, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve müşteri memnuniyeti sistemi örneği vermeyi,
  İnsan odaklı ve müşteri haklarına riayet eden uluslararası normlara uygun fiziki mekânlarda çağdaş hizmet sunmayı,
  Müşteri mahremiyetini en üst seviyede koruyarak, sürecin her aşamasında müşteriyi bilinçlendirmeyi,
  Müşteri Şikâyetlerini etkin ve verimli şekilde ele alarak Müşteri memnuniyeti artırmaya dayalı olarak gerekli kaynakları sağlamayı, Personel eğitimine gereken önemi vererek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak üstün nitelikli bireyleri içinde barındıran bir kurum yapısı oluşturmayı,
  Yurt içi ve uluslararası kalite programlarını takip ederek, tüketici hakları ile ilgili yasal ve mevzuata dayalı şartları takip etmeyi,
  Taahhüt ederiz.

 • SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

  OMEGA CIVATA Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, fabrikamızın paydaşlarına ve çevreye karşı sorumluluğunu ortaya koymak adına düzenlenmiştir. Yönetim anlayışımızın temel unsuru tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizden şirket faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ön planda tutmalarını bekleriz.

  Temel İlkelerimiz
  • Çalışanlarımıza değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranırız.
  • İstihdamda tek ölçümüz işe uygunluktur. Kişileri objektif kriterlere ve gerçekleştirilecek olan iş için gerekli olan nitelik ve yeteneklere göre işe almayı taahhüt ederiz.
  • Çalışanlarımız arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel vb. nedenler ile ayrımcılık yapmaz ve yapılmasını kabul etmeyiz.
  • Çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesine önem verir, fırsat eşitliği sağlarız.
  • Öncelikli iş hedefimiz çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve temiz çalışma koşulları sağlamaktır.
  • Üretimimizin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmeyiz.
  • Çalışma sürelerimizi ve ara dinlenmelerini yasalara uygun olarak düzenler ve bunlara uyulmasını bekleriz.
  • Çalışanlarımız kanunlara uygun olarak sendikaya katılma ve temsilcilerini seçme özgürlüğüne sahiptirler.
  • İşyerinde taciz ve mobbinge asla müsaade etmeyiz.
  • Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin özelliği ve gizliliğine saygı duyarız.
  • Faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleriz. Bu doğrultuda çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı eğiterek çevre koruma bilincini artırıp, enerji kayıplarını ve atıkları en düşük seviyede tutmaya çalışırız.
  • Sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak adına çalışanlarımızdan gelen önerileri düzenli olarak değerlendirip, onları da sürecin içine dahil ederiz.
  • Her ne amaçla olursa olsun iş etiğine aykırı olarak kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamak, rüşvet almak ve vermek yasaktır. Tarafsızlığı ve kararları etkiliyor görünebilecek abartılı olduğu düşünülen herhangi bir ağırlama veya hediyenin kabul edilmesi veya verilmesi kabul edilemez.
  • Şirket çalışanları veya danışmanları konumları yardımıyla kendileri veya başkaları için kazanç sağlamaya çalışamaz, çıkar çatışmasına giremez, dedikodu da dahil olmak üzere işiyle ilgili edindiği gizli bilgileri yetkisiz bir şekilde açıklayamaz.

Misyonumuz

Hedeflerimize ulaşmak için; kaliteyi yaşam tarzı edinmek, müşterinin her zaman memnun kalabilmesini sağlamak, eğitimin önemini yaşamak, toplum ve çevreye duyarlı olmak ve her zaman sürekli iyileşme gelişim içerisinde bulunabilmek.

Vizyonumuz

Müşteri istekleleri ve diğer şartları baz alarak; kalitesi ve teknolojisi ile kendini kanıtlamış, global pazarda tercih edilir bir firma olabilmek.

Stratejimiz

Her zaman müşteri beklentilerini dikkate alarak, en yüksek kalite seviyesine sahip ürünleri, en uygun maliyet ile üretip, istenen zamanda müşterilerimize sunmak.

Bu kapsamda;

• Büyüme, Karlılık, Verimlilik ve Gelir Artışı sağlayarak;
• Öğrenme ve büyüme perspektifi (Süreçlerde mükemmelleşmek için nasıl bir insan, bilgi ve teknoloji kaynağına sahip olmak)
• İç süreçler perspektifi, (Müşterilerimize daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek için hangi süreçlerde iyi olmalıyım)
• Müşteri perspektifi ( Müşteri talep ve beklentilerini nasıl yerine getireceğim )
• Finansal perspektif ( Finansal göstergelerde sürdürülebilir başarı )